2022/10/18

Részletek az Énok Kulcsaiból

 

Részletek az Énok Kulcsaiból

J.J.JURTAK Könyvéből

„Isten kegyelmébe vetett bizalmunk a mennyek országában visszhangra talált. Hitünk igen kedves a Mennyei Seregek előtt, s készek arra, hogy szabadító fény-energiáikat reánk vetítsék, és villámsebesen igazságot osszanak.”
„A Seregek Erőiből épülnek fel a szabadítást lehetővé tévő elektromágneses áramkörök, melyek egy energiahálózatot képeznek a Föld körül, s az a rendeltetésük, hogy a Fény-Lét tartományunk átalakulását vezéreljék.”

"Az élet-kódban nagy változások mennek végbe. A környező világról szerzett nagyszerű és ismétlődő tapasztalatok ráébresztenek bennünket isteni, teremtő mivoltunkra, hiszen a Fény Fiai és Leányai vagyunk. Ez a teremtő képesség jelenti az Ember - Isten egységét. Éljük át Isten végtelenségét és ismerjük meg az Ö munkáját, amely arra irányul, hogy az Isteni Terv alapján rendet teremtsen."
„Az energiaátvitelre már minden készen áll.  Az energiák az egymással összeköttetésben álló gúlafüggvények láncolata mentén összpontosulnak.”

"A centrópia tehát egy olyan alapvető összefüggés, melynek révén minden anyag-energia kölcsönhatás és kölcsön-viszony mennyiségileg értelmezhető".
E kölcsönviszonyok eleme az a nagykiterjedésű ionizált értelem-mező, amelynek az ember is része. A centrópia anyagra vonatkozó meghatározása értelmében azonban az ember nemcsak arra képes, hogy a centrópia megszüntetéséhez szükséges energiát befogadja, hanem felfokozott elmeműködés révén az anyag-energia szerkezetének lebontására is"

„Ezt az elme általi fénykivetítést a keleti pszichológia a Bardó Harmadik Fokozataként ismeri, a Tibeti Halottaskönyv a Fény-Test Megvilágosításaként említi, a Praj-naparamita Sutra-ban pedig Phowa-energiaként szerepel. Ezen alapelvek egy olyan világegyetem képét tárják elénk, mely folyamatosan felbomlik és újjáépül, majd új mértani alakzatokba rendeződik, annak megfelelően, hogy a tudat a magasabb, vagy az alacsonyabb-rendű teremtés idősejtjeiben létezik-e tovább.: így tehát megérthetjük, hogy az anyag-energia elektromossággal való töltöttségének minden formája, csakúgy, mint az energia csillapodása és negatív saját-perdülete átsegíti a teret, az időt és az anyagot egy fény-gúlán, azaz az összesűrűsödött energia dimenziókapuján, miáltal az elme a felsőbbrendű fénylények birodalmába kerül. Ezáltal a fizikai testben élő ember, maga mögött hagyhatja az entrópia törvényeit, és olyan értelmes lényekhez csatlakozhat, akik a teremtés másfajta energiamezőiben szolgálják a Fényt.”

„A Prajnaparamita Sutra-ban is megtalálható az a matematikai-csillagászati kód, melynek révén az Ember fia, a hús-vér ember más csillagrendszerekbe emelkedhet fel, hogy ott a Csillagok Fiává váljék.
A fizikai test világából a magasabb rendű értelem szintjére fejlődve a lét már egy sokdimenziós fejlődési folyamatként fogható fel, melyben az egyén nem számít, csupán az emberiség fennmaradása a fontos. Fizikai testünket tehát Fénnyel kell feltöltenünk ahhoz, hogy a Felsőbbrendű Én-Testet, az az valódi Fénymagunkat befogadhassuk.
Eszerint az a legfontosabb, hogy mind a hét csakra-központ működése tökéletesen összhangban álljon egymással, valamint a nyolcadik csakrá-val - a Fény-híddal is.
A nyolcadik csakra a Krisztusi Fény-Testtel együttműködő Felsőbbrendű Énünkkel kapcsol össze bennünket.
Ha az Ember egyszer már túljutott az "én" pszichológiai korlátain és csupán az Atyát, valamint embertársait kívánja szolgálni, akkor ez azt jelzi, hogy megszabadult evilági vágyaitól, és olyan mérvű Szeretetet tanúsított, amellyel most már elnyerheti a külső Fény-ruhát."

"Az öt különálló test tehát egyetlen testben, a Krisztosz-, illetve a Krisztusi Gemátria-testben egyesül, s ezáltal lehetővé válik, hogy a kiválasztottak Krisztussal együtt uralkodjanak.

A fejlődés folyamán akkor fog megjelenni az ős-fénytest, ha a világegyetem az Alfa-Omega Rezgéstartományát kémiailag alkalmasnak találja arra, hogy a következő hullámhosszra, illetve vegyértékszintre is
kiterjedjék; ezen a napon az élet kémiai alapja kerül vizsgálat, illetve megítélés alá. Az átlényegülés során akkor érhető el az új vegyértékszint, ha azok a biogravitációs energiák, amelyek meghatározzák az értelemre jellemző DNS-kód pozitív centrópiáját, az új csillagenergia olyan rezgéstartományában összpontosulnak, ahol a molekulák hidromágneses mezejének ellenőrzése történik.
Ezek a mezők egy olyan egyetemes energiarendszert alkotnak, amely átfogja a csillagrendszereket, ezek felsőbb és legfelsőbb szintjeit, továbbá az egyedi csillagrendszereken belül az életerők valamennyi kisebb energianövekményeit is."

„Isten gyermekét csak a hit mellvértje óvhatja meg a külvilág támadásaitól. Hisz a világ, melyben él, nem fogadja el a nyilvánvaló magasabbrendű igazságokat, és elutasítja a saját, illetve a tömegek tudatszintjének emelését is.”

„A tudat programozása a Nagy Piramissal áll kapcsolatban, amelyet az ősi közel-keleti misztikus iratok Alap-Kő-nek neveznek. A Nagy Piramis tudat-erőit meghatározott csillagpontok vezérlik, amelyek működése viszont bolygónk időhálójának csomópontjaival áll kapcsolatban.
Ha meg akarjuk érteni, hogy mit is jelképeznek valójában az időháló csomópontjai, akkor tudnunk kell, hogy ezek egyfajta energiagúlák.


Vizsgáljuk meg először geofizikai szempontból a Föld időhálójának csomópontjait, valamint a Ráktérítőt és a Baktérítőt metsző energiapályákat (meridián).


Megfigyelhetjük, hogy a Föld mágneses mezejének ezen metszéspontjaiban, valamint a Nap égi mozgása által okozott nap kitörések alkalmával, energia-gócok, illetve -örvények alakulnak ki. A tizenkét fő rácspont mindegyikét egy-egy nagy-frekvenciájú
gúla vezérli. Ami az idő-háló csomópontok fizikai szerkezetének tűnik, az valójában az anyag és az antianyag tükörszerű összefonódása.
Ennek felhasználásával a "fizikai valóságot" egy sokkal magasabb szintű valóságra cserélhetjük, amely azonban szintén az egyetemes értelem részét képezi
A Nagy Piramis voltaképpen olyan helyen épült, ahol a földfelszín alatti és az égi mágneses mezők kereszteződése révén egy harmonikus mező alakul ki.
Ezeket a mágneses mezőket mágneses energia- "antennák" kötik össze; ez az elnevezés azokat a pontokat jelöli, ahol a világűrből érkező energiák a Föld felszínére áramlanak. Ezeket a földi antennákat az
északi és déli mágneses pólus tartja egyensúlyban.
Amikor majd óriási napkitörések bombázzák ezeket a földi mágneses pontokat, akkor a Föld mágneses mezőinek egyensúlya felborul, új mágneses energia-pályák jönnek létre, s ezek majd az egyenlítő mentén kerülnek ismét egyensúlyba.
Ha az ember végre, megérti, hogy a Nagy Piramis a Földön végbemenő mágneses változások geofizikai modellje, akkor azt is felismeri, hogy a Piramis valójában egy alapkő, amelyet pontosan a "Föld közepén"
helyeztek el. Az ősi asztrofizikai szövegek hajdani geofizikai kataklizmákról tesznek említést, amikor az északi sark a jelenlegi Szudáni-medence területén volt. Ha a természetes mágneses mezőket összekapcsoljuk a változó
mágneses mezőkkel, akkor felismerhetjük, hogy a természetes idő-hálók működése már most is érzékelhető a Föld különböző energia központjaiban."

"A Felsőbbrendű Lények például a Bermuda Háromszög területén lévő ötszög alapú energia-gúla segítségével ereszkednek a tengerbe és kihasználva az atlantiszi Kor óta fennmaradt homokpad adta lehetőséget, előkészítik Amerikát, hogy 'Új Atlantisz váljék belőle. A kristály-energiával feltöltött hajdani atlantiszi területek újjáélesztése már folyamatban van. Ezek lesznek bolygónk energia-központjai, amelyek akkor kerülnek majd felhasználásra, miután a Föld belső magjának neutronokból álló anyaga a felszínre tört."

„A Plejádok csillag-halmaza a Fény terjedésének egyik  kulcsfontosságú központja. A Bika csillagképben lévő Plejádok nem kizárólag a bolygórendszerek mérésére szolgáló határ-állomások; Énok szerint a Plejádok valamennyi kulcsfontosságú időmérőnek és az asztrofizikai mérésekre használt templomnak is viszonyítási pontja. Az említett időmérők a földi mágneses rácshálózatok mentén helyezkednek el, és központjuk a Nagy Piramis.

"Láthatjuk, hogy a Földet nagyméretű geomágneses energia-küllők vezérlik, melyek mindegyikében további tizenkét energia-küllő található, ezek pedig a Földhöz kapcsolódó csillag-térség bizonyos részeivel állnak összeköttetésben. A láthatatlan erővonalak egy szabályos mintázatot alkotnak, amelyek az egyes értelmes lények programozásakor és ellenőrzésekor az anyag és anti-anyag részecskéinek kialakítására használatosak."

„Minél inkább szabad folyást engedünk a szellem ajándékainak, érzékelési tartományunk annál jobban kiszélesedik. így majd nem kell "elaludnunk", midőn a Fényben való újjászületést megelőzően elérjük a halál tudatállapotát.”
„A Fény Testvériség megismertet bennünket a "szeretet élő fényével", amelyet az agapé, a harmadik szemre adott szent csók vált ki; e pecsét feléleszti bennünk a fényből való kristálymagot, s így megindulhat a gondolatátvitel útján történő közléscsere.”
A világegyetem szüntelenül megújul a Fény csatornáin át.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kiemelt bejegyzés

Adamus karácsonyi üzenete

Adamus karácsonyi üzenete 2008-12-21 Lendvai Dóra   Egy olyan ünnep előtt álltok, ami nagyon fontos mindannyiótok életében, akár így élitek ...

Népszerű bejegyzések